quo vadis domine LIGA

Belépési nyilatkozat a dokumentumok fül alatt érhető el!

Évtizedekkel ezelőtt írt, máig időszerű gondolatok,
nem csupán szakszervezeti tagjainknak ajánlva...

 

Bibó István

A szabadságszerető ember tízparancsolata

1. Megköveteli magának és megadja másnak a minden embernek kijáró tiszteletet, de megkülönböztetett tiszteletet magának semmi
címen nem követel, másnak padig sem úrvoltáért, sem vagyonáért, sem befolyásáért sem ruhájáért megkülönböztetett tiszteletet nem
ad, csak tisztességért vagy érdemért. Senki emberfia előtt meg nem alázkodik, alázatoskodó megszólítási és köszönési módokat szájára
nem vesz.

2. Magát munkában szolgának, szabad idejében és a maga otthonában úrnak tekinti, és szembeszáll mindenkivel, aki magát szolgálata
és munkája alatt is úrként, hatalmasként viseli és másokat szolgának, alacsonyabbrendűnek kezel.

3. A maga vagy más munkája értékének a leszállítását, emberi munka kiuzsorázását, vagyoni vagy hatalmi helyzet kihaszná lását, s
egyáltalánsemmiféle kizsákmányolást nem tűr, magát vagy mást a maga igazából, világos jogából, megszolgált kö veteléséből semmiféle
erőszakkal, megfélemlítéssel, rábeszéléssel, fortéllyal kiforgatni nem engedi.

4. Őrködik a maga és minden ember egzisztenciájának a szabad és biztosított volta felett. Illetéktelen vagy önkényes behatolástól való
mentessége jogvédelemmel és garanciákkal ellátottsága felett.

5. Szüntelenül szem előtt tartja, hogy az emberi szabadság és az emberi méltóság egy és oszthatatlan, és az egyik ember ellen akár
társadalmi helyzete, akár származása, akár neme vagy kora címén elkövetett minden sérelem mindenki más szabad ságát és méltóságát
is veszélyezteti: ezért az emberi szabadság minden korlátozása, önkényes letartóztatás, fogvatartás, egyéni vagy hatósági
hatalmaskodás, s az emberi méltóság mindenféle megalázása ellen azonnal együttesen, de ha az rögtön nem lehetséges, magában is
fellép.

6. Gyűlésben, egyesületben, munkaközösségben akár foglalkozása vagy bármiféle közösségben éppenúgy, mint a magánéletben
önkényeskedést, akarnokoskodást, magánérdek illetéktelen érvényesítését, visszaélést, köz becsapását, közakarat meghami sítását, a
mindenféle fenyegetést és terrorizálást nem tűr, minden ilyen ellen saját maga azonnal felszólal és más tisz tességes emberekkel összefog,
az erőszakosan érvényesülni próbálókat, tekintet nélkül arra, hogy kire és mire hivatkoznak, leleplezi és meghátrálásra kényszeríti,
tisztában lévén azzal, hogy minden ilyennek az érvényesülése csakis a tisztességes emberek kényelmessége és megfélemlíthetősége miatt
lehetséges.

7. Semmiféle anyagi visszaélést vagy panamát el nem hallgat, sem elfedezni nem segít, bármilyen hatalmas embert kell is ezzel lepleznie.

8. Minden közügyben meggyőződése szerint vall színt: fenyegetéstől meg nem ijed, hízelgésnek be nem dől, szavazatát vagy aláírását
semmi pénzért vagy előnyért el nem adja.

9. Minden felismert közérdekű szövetkezésben vagy mozgalomban tehetsége szerint, munkájával vagy adományával részt vesz, s
igyekszik azt győzelemre segíteni, tisztában lévén azzal, hogy a közügyek elhanyagoltsága vagy méltatlan emberek kezébe kerülése
egyedül a tisztességes emberek kezdeményezésének hiánya és közéleti bátortalansága miatt történhetik.

10. Bízik a közösség erejében, az emberek tisztességében és abban, hogy elegendő bátorsággal és igyekezettel érvényre is lehet
juttatni, ezért a maga példájával, minden rosszhiszeműség elleni együttes és eredményes fellépéssel és minden jóhiszeműség számára a
bizalom előlegezésével erősíti maga körül a közösségben és a tisztességes szándékok győzelemre vihetőségében való hitet.

 

Lelőhely: MTA Kézirattár
Ms 3111/15-16