quo vadis domineLIGA

Bemutatkozunk


 

A Balaton Volán Alkalmazotti Szakszervezet célja egy olyan, érdekképviseleti rendszer felépítése,
kialakítása, amely hatékony érdekvédelmi tevékenységet tesz lehetővé.
Tisztségviselőink, ezen belül a különböző feladatokhoz rendelt tisztségek jelöltjei a

Választási Szabályzatunknak megfelelően négy évente megválasztásra kerülnek, akik felelősek azért,
hogy a szakszervezetünk által meghatározott feladatokat végrehajtsák és elvégezzék.
A testületek joga és kötelessége, hogy az elvégzett munkát ellenőrizzék, és tagságunkat
tájékoztassák az eredményekről.

 

Fontos, hogy tisztában legyünk szakszervezeti tagjaink véleményével, problémáival. El kell érni, hogy
testületeink és tagjaik a felvetődött kérdésekben - azt követően, hogy teljesen megvitatta -
egységes álláspontot alakítson ki, és azt képviselje is a különböző fórumokon.

 

Legmagasabb döntéshozó szervünk, a Bizalmi Testület (BT)dönt az előttünk álló feladatokról.
A testület joga és kötelessége, hogy költségvetésünket elfogadja, az éves bérmegállapodás
előkészítését elvégezze és az aktuális feladatokat meghatározza.

 

A bizalmik alkotta BT. operatív tevékenységet végez. Meghatározó szerepe van az információ áramlás
folyamatos biztosításában, szükségszerűen  saját hatáskörben - dönt az aktuális kérdésekben a

Szervezeti és Működési Szabályzatunknak megfelelve. A BT.  a végzett munkájáról beszámol,
rendszeresen emlékeztetőt készít.

A Titkár és a titkárhelyettes  felelnek azért, hogy a feladatok a megjelölt határidőre teljesüljenek.
A felépített rendszer szerint kiosszák a feladatokat és ellenőrzik végrehajtásukat. A szabályzatok
szerint végzik tevékenységüket, felelősek a gazdálkodásért és a testületek által meghatározott
feladatok végrehajtásáért. Folyamatos beszámolási kötelezettségükkel segítik a tisztségviselők
munkáját. Az előírt módon hívják össze a testületeket és tájékoztatják a tagokat az elvégzett
feladatokról, valamint tervezik, előkészítik, és vezetik a tárgyalásokat a részükre meghatározott
feltételek szerint.

 

A feladatok határidős végrehajtása, felelős személyek kijelölése önmagában nem garantálja az
eredményességet. Figyelembe kell venni  a vállalatnál működő más szakszervezetek törekvését,
érdekvédelmi tevékenységét is.

 

Működésünk eredményességének javítása céljából szakmai felkészültségünket folyamatosan
fejleszteni szükséges. Testületünk számára az aktuális és szakszervezetünket erősen befolyásoló
kérdésekben tájékoztatásokat tartunk. Igénybe vesszük a LIGA
(Szakszervezetek Demokratikus Ligája)
szakembereit,  előadóit.
A LIGA Közép-dunántúli Regionális Szolgáltató Iroda tagjaink rendelkezésére áll.
Indokoltnak tartjuk olyan külső előadók bevonását is, akik segítenek a különböző konfliktus
helyzetek megoldásában.

 

A BT.-t alkotó bizalmiak munkája egyre felelősségteljesebb. A munkavállalók közvetlen
kapcsolattartója, akinek nem csak az információ közvetítés a feladata, hanem meghatározóan
képviselnie, irányítania, összefognia kell csoportját. A tisztségviselő munkájának támogatása,
segítése elengedhetetlen.

 

Természetesen elkerülhetetlen az önképzés fontossága. A magasabb tisztségeket betöltő
képviselőktől elvárás a magas színvonalú érdekvédő tevékenység. A tanfolyamok, iskolák elvégzése
önmagában kevés. A szakszervezet feladata, hogy szakkönyvek, folyóiratok, törvényi változások
írásos dokumentumai naprakészen álljanak a tisztségviselők rendelkezésére.

A tisztségviselők feladata és kötelessége, hogy a rendelkezésre álló információkat, érdekvédelmi
tevékenységükhöz felhasználják. Ezzel lehetővé válik, hogy ne vesszen el az információ, és minél
szélesebb körben legyen felkészült a szakszervezet testülete, elnöksége, ezáltal elérve azt, hogy
egységes képviseletet alakítsunk ki. Ezt a célt szolgálja honlapunk létrehozása is.
Az információáramlás egyik legmodernebb változatának alkalmazása komoly előrelépést jelent, ezzel
is növelni kívánjuk az információcsere illetve tájékoztatás hatékonyságát tagjainkkal.

Szakszerveztünk alapfeladata az érdekvédelmi tevékenység. Az utóbbi években viszont elvárásként
jelentkezik, hogy különböző szolgáltatást is nyújtsunk tagjainknak. A mai kornak megfelelő

Segélyezési Szabályzatunk van. Támogatjuk a nehéz anyagi helyzetbe kerülő kollegákat, a hosszabb
táppénzes állományban lévőket, temetési segélybe részesítjük tagjainkat. Támogatjuk tagjainkat, 
újszülött gyermek esetén.

 

Szolgáltatásaink közé tartozik a különböző rendezvények támogatása. Közösségi programjainknak
hagyománya van. Szervezünk ünnepséget, juniálist és egyéb rendezvényeket.

Fontos feladatnak tekintjük a lehetőség szerinti taglétszám növelést. Folyamatosan vizsgáljuk annak
lehetőségét, hogy milyen stratégia kidolgozása segíthet olyan megoldást találni, amivel a jelenleg
még nem szakszervezeti tag munkavállalók felé megjeleníthetünk egy olyan követendő irányt, mellyel
azonosulni tudnak, ezáltal megteremtődhet az egy szervezetbe tömörülés lehetősége.
Fentieket összefoglalva rajtunk és tagságunkon múlik, hogy mennyire tudunk élni lehetőségeinkkel
és milyen színvonalon tudjuk folytatni érdekvédelmi tevékenységünket.

Reméljük rövid tájékoztatónkban sikerült tömören rámutatni szakszervezetünk alapvető
célkitűzéseire és bemutatni szervezetünk működését.

Amennyiben észrevétele vagy kérdése merülne fel szakszervezetünkkel kapcsolatban, a honlapunkon
található elérhetőségeken ezt megteheti.

Köszönjük, szíves érdeklődését szakszervezetünk iránt.